Since 1971 

Members of Datetenryu (1971~2011)

1971~2011
隣 雅夫 1990
Masao Tonari
Keybords
1071~1973
Hiroshi Narazaki
Vocal&Bass
1971~1972
Kei Yamashita
Guitar
1971=1972
Shogo Ueda
Drums
1972~1975
Yoshitaka Nakamura
Drums
1973
Keisuke Tsukimitsu
Vocal
1973~1975
Hiroaki Nonaka
Bass
1974~1975
Yutaka Kotani
Guitarr
1974~1978/1981
Hiroshi Muraji
Sax
1973~1976
Kazuya Misuma
Drums
1976/1979~1981
Taisei Misuma
Guitar
1975~1982/2001~2011
Mamoru Inoue
Bass
1975
Hirokazu Taniguchi
1975/1979~1980
Yuzo Suenaga
Bass
1975~1976
Kunihiko Iokibe
Vocal&Guitar
1977~1982/2001~2011
Masahiro Sugiura
Drums
1981
Akira Hirose
Drums
1977~1978/2001~2011
Yutaka Nishimine
Guitar
1979~1980
Jun Kurata
Giutar
1980~1981/2001~2014
Hideki Mitsumori
Keywords
1979
Akira Hirose
Drums
1979~1982
Koji Iwamoto
Drums
1980~1982
Gee (Yanaga)
Bass
1982~1983
Shigeo Mihara
drums
182~1983
Kenji Ohishi
Bass
1982
Kyon
Ketbords
1982~1983
Naoki Yonekura
Guitar
1981/2005
Mikio Matsuda
Guitar
1982
Toyo Sano
Sax
1981
Susumu Nakaji
Guitarr
2005~2011
Yasuhiko Tanaka
Designer
左からKoji Iwamoto(Drs),Masao Tonari(Vo,Keys),Taisei Misuma(G),Gee(B)